INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCHSzanowni Państwo.

Bezpieczeństwo i poufność Państwa danych jest dla mnie priorytetem. Zapewniam, że zawsze dokładałam i będę dokładać wszelkich starań, aby zapewnić Państwu ochronę Waszych danych, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Niniejsza informacja służy poinformowaniu Państwa o celu, zakresie i kategoriach przetwarzania ich danych osobowych, o czasie przetwarzania danych oraz o przysługujących im prawach, zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO/GDPR).

Administrator Danych i Inspektor Ochrony Danych.

Administratorem Państwa Danych jest PRYWATNY GABINET PSYCHOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ Barbara Pichla z siedzibą Plac Słowiański 1, pokój 526, 59-220 Legnica (www.psychoterapia-pichla.pl). Ze względu na specyfikę działalności nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.

Jako Administrator Danych, jestem odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, sposób ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkich dodatkowych informacji możecie Państwo zasięgnąć pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kategorie zbieranych danych osobowych i ich przetwarzanie

1. Przetwarzanie danych osobowych i wrażliwych odbywa się na podstawie Państwa dobrowolnej zgody - zgody osoby dorosłej lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej, której dotyczą dane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rzetelnego wykonania zawartej umowy.

2. Przetwarzanie danych osobowych może objąć wszelkie dane osobowe niezbędne do prowadzenia działalności psychologicznej, w tym dane zwykłe identyfikacyjne (w tym: imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres poczty e-mail), a także dane wrażliwe (art.9 ust.2a RODO), tj. dane o stanie zdrowia, leczeniu farmakologicznym, pochodzeniu, rodzinie, pracy itp. i/lub żywotnego interesu klienta/pacjenta (art. 9 ust.2c RODO). Administrator danych osobowych ma ustawowy i zawodowy obowiązek zachowania danych osobowych i wrażliwych w tajemnicy.

3. Dane osobowe oraz wrażliwe klientów/pacjentów będą przetwarzane wyłącznie w celach świadczenia usług psychologicznych i psychoterapeutycznych (np. pomoc psychologiczna, psychoterapia, badania i opiniowanie psychologiczne, prowadzenie szkoleń i innych zajęć grupowych itp.), w tym prowadzenia dokumentacji psychologicznej, objętych zawartą umową (art. 6 ust.1b,c i ust.2h RODO), zgodnie z zasadami wymienionym w art. 6 RODO, w ustawie z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz ustawie z dnia 19 sierpnia 1994. o ochronie zdrowia psychicznego. Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego.

4. W celu prawidłowej realizacji umowy dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie (art. 6 ust.1f RODO) :

- firmie podatkowo-księgowej – w przypadku wystawienia faktury za usługę,

- bankowi – w przypadku opłat w formie przelewów bankowych,

- operatorowi telefonii komórkowej, hostingowi, aplikacjom komunikacji internetowej – w przypadku kontaktu telefonicznego, e-mail, poprzez aplikacje komunikacji internetowej,

- portalowi ZnanyLekarz sp. z o.o. – w przypadku korzystania przez klienta z rejestracji na stronie w/w aplikacji,

- superwizorowi – w przypadku poddania superwizji procesu psychoterapeutycznego,

- podmiotom, których oferta uzupełnia moją ofertę usług w przypadku np. szkolenia współorganizowanego (po wcześniejszym ustaleniu z klientem).

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i/lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

7. Dane osobowe będą przechowywane do 5 lat od momentu zakończenia umowy/świadczenia usług (okres przechowywania dokumentacji psychologicznej, zgodnie w ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, wynosi  5 lat).

Prawa osób w zakresie danych osobowych

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Prawo do treści swoich danych nie dotyczy notatek własnych terapeuty, które są chronione tajemnicą przedsiębiorstwa i służą wykonawcy usługi do jej rzetelnej realizacji. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Dodatkowe Informacje

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przedstawione w niniejszej informacji zasady wynikające z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) – obowiązują od dnia 25 maja 2018r. do odwołania i realizują obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 RODO. Zastrzegam sobie prawo do zmian w niniejszej informacji, zawsze w celu poprawy, jakości świadczonych przeze mnie usług oraz w poszanowaniu Państwa praw i prywatności.

   

    

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH 

  

Standard Ochrony Dziecka został opracowany przez właścicielkę gabinetu – Barbarę Pichla w związku z ustawą z dnia 28 lipca 2023r. o zmianie ustawy – kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023, poz.1606) ze szczególnym uwzględnieniem rozdz.3 i 4 ustawy z 13 maja 2016r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.


Prywatny Gabinet Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej Barbara Pichla jest działalnością jednoosobową, która zajmuje się szeroko rozumianą pomocą psychologiczną i psychoterapeutyczną w stosunku do osób w różnym wieku, przy czym głównym oddziaływaniem obejmuje osoby dorosłe i młodzież, a także dzieci. Dobro dzieci jako członków rodziny jest wartością nadrzędną.


1. Podstawowe terminy

Dzieckiem jest każda osoba od urodzenia do ukończenia 18 roku życia.
Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentowania dziecka, jego przedstawiciel ustawowy (rodzice/opiekun prawny) lub inna osoba uprawniona do reprezentacji na podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia sądu. W myśl niniejszego dokumentu opiekunem dziecka jest także rodzic zastępczy. Zgoda rodziców dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców dziecka w sytuacji, gdy oboje posiadają pełne prawa do sprawowania opieki nad dzieckiem i stanowią tzw. rodzinę pełną. W sytuacji, gdy dziecko nie jest wychowywane w tzw. rodzinie pełnej, a oboje rodzice posiadają pełne prawa rodzicielskie, wskazana jest zgoda obojga rodziców. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka należy poinformować ich o konieczności rozstrzygnięcia sprawy spornej przez sąd.

Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, zagrożenie dobra dziecka lub zaniedbywanie go przez jego opiekunów.

Przemoc fizyczna to wszelkie celowe, intencjonalne działania wobec dziecka powodujące urazy na jego ciele np.: bicie, szarpanie, popychanie, rzucanie przedmiotami, itp.

Przemoc emocjonalna to intencjonalne, nie zawierające aktów przemocy fizycznej zachowania dorosłych wobec dzieci, które powodują znaczące obniżenie możliwości prawidłowego rozwoju dziecka np.: wyzwiska, groźby, szantaż, straszenie, emocjonalne odrzucenie, nadmierne wymagania nieadekwatne do wieku i możliwości dziecka, niszczenie ważnych dla niego rzeczy lub zwierząt, nieposzanowanie granic prywatności, itp.

Zaniedbywanie to niezaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka zarówno fizycznych, takich jak właściwe odżywianie, ubieranie, ochrona zdrowia, edukacja, jak i psychicznych jak poczucie bezpieczeństwa, doświadczania miłości i troski.

Wykorzystanie seksualne to każde zachowanie osoby starszej i silniejszej, które prowadzi do jej seksualnego podniecenia i zaspokojenia kosztem dziecka np.: ekshibicjonizm, uwodzenie, świadome czynienie dziecka świadkiem aktów płciowych, zachęcanie do rozbierania się i do oglądania pornografii, dotykanie miejsc intymnych lub zachęcanie do dotykania sprawcy, różne formy stosunku seksualnego, itp.

Pod pojęciem cyberprzemocy należy rozumieć przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

2. Zasady bezpiecznych relacji psycholog/psychoterapeuta-dziecko

Psycholog/Psychoterapeuta w codziennym kontakcie z małoletnimi klientami Gabinetu jest zobowiązany stosować się do zasad ujętych w Kodeksie Etycznym Psychologa i Kodeksie Etycznym Psychoterapeuty PTP oraz standardów zgodnych ze stosowanym podejściem psychoterapeutycznym, dbać o poszanowanie nietykalności cielesnej oraz godności osoby małoletniej.

W obszarach kontaktu fizycznego poza spontanicznym przytuleniem się dziecka do dorosłego oraz w sytuacji ratowania życia czy zdrowia, kontakt fizyczny z dzieckiem nie jest uzasadniony.

Niedopuszczalne jest dotykanie dziecka bez obecności rodzica w sytuacjach związanych z diagnozą czy terapią, stosowanie skracania dystansu, nieuzasadnionego dotyku, przemocy fizycznej, erotyzacja relacji czy podejmowanie czynności seksualnych.

Podczas rozmowy z dzieckiem nie wolno stosować komunikatów złośliwych, wulgarnych, agresywnych, a komunikacja z dzieckiem nie może wzbudzać w nim poczucia winy, zagrożenia, obniżać poczucia własnej wartości, upokarzać, naruszać granic dziecka.

Podczas dyscyplinowania dziecka rozumianego jako stawianie granic, motywowanie do wykonywania zadań czy zmiany zachowania niepożądanego niedopuszczalne jest: upokarzanie, poniżanie, fizyczne zachowanie agresywne, w tym izolowanie, uniemożliwianie realizacji potrzeb fizjologicznych, wykorzystywanie przewagi psychicznej (wzbudzanie poczucie winy, krzyk, stosowanie gróźb).

3. Obowiązek informacyjny

Klienci Gabinetu mogą uzyskać informacje na temat możliwości uzyskania pomocy w trudnej sytuacji (w tym sytuacji zagrożenia przemocą lub wykorzystania lub powzięcia podejrzenia lub informacji o krzywdzeniu dziecka), ponadto na stronie internetowej Gabinetu zamieszczone są informacje z danymi teleadresowymi ogólnopolskich telefonów/instytucji zajmujących się tymi problemami. Znajduje się tu również skrócona informacja o przyjętych przez Gabinet standardach ochrony dziecka.

Przydatne adresy i numery telefonów:

116111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży;

800121212 – dziecięcy telefon zaufania, prowadzony przez Rzecznika Praw Dziecka.
800 100 100 – telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – 
https://fdds.pl – organizacja w Polsce, która kompleksowo zajmuje się problematyką przemocy i wykorzystywania seksualnego dzieci.

4. Sposób reagowania w Gabinecie na przypadki podejrzenia, że dziecko doświadcza krzywdzenia i zasady prowadzenia rejestru interwencji

Psycholog/Psychoterapeuta rozpoczyna procedurę ochrony dziecka w przypadku, gdy w trakcie wykonywania pracy uzyska informacje o sytuacjach krzywdzenia małoletniego przez rodziców lub osoby trzecie, takich jak:

• gdy dziecko doświadcza przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu, wykorzystania seksualnego lub zagrożone jest jego życie,

• gdy doznaje przemocy domowej lub jest jej świadkiem,

• gdy doświadcza zaniedbania potrzeb życiowych lub doszło do innego zagrożenia dobra dziecka, a także nie jest jasne jak zakwalifikować zachowanie rodziców.

Należy się spodziewać, że zgłoszenie pogorszy relację terapeutyczną i najprawdopodobniej uniemożliwi dalsze prowadzenie psychoterapii. Psychoterapeuta winien uznać dobro dziecka się za nadrzędne.

Procedura badania i zgłaszania przemocy/zaniedbanie/nadużycia wygląda w Gabinecie następująco:

W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka psycholog /psychoterapeuta podejmuje rozmowę z opiekunami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy oraz o obowiązku zgłoszenia sprawy odpowiedniej instytucji (prokuratora/policja lub sąd rodzinno-opiekuńczy).

Po poinformowaniu opiekunów, zgodnie z punktem poprzedzającym, psycholog/psychoterapeuta składa zawiadomienie o podejrzenie popełnieniu przestępstwa do prokuratury czy policji lub wniosek o wgląd w sytuacje do sądu rodzinnego i nieletnich. Psycholog/psychoterapeuta jest świadomy, że zgłoszenie naruszy sojusz terapeutyczny.

Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji wskazanych w punkcie poprzedzającym.

W sytuacjach nagłych (np. zamiar samobójczy lub inne nagłe zagrożenie życia i/lub zdrowia dziecka) psycholog/psychoterapeuta dokonuje zgłoszenia niezwłocznie dzwoniąc pod nr alarmowy 112 lub 998 (pogotowie).

5. Plan wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia

Plan wsparcia (plan naprawczy), czyli działania mające na celu wsparcie dziecka, które zostało pokrzywdzone.

W Gabinecie proponuje się następujące oddziaływania:

• zadbanie o dobrostan dziecka,

przyjrzenie się czynnikom ryzyka krzywdzenia i podjęcie działań profilaktycznych,
• okazanie dziecku życzliwości, zainteresowanie jego samopoczuciem, wsparcie w powrocie do aktywności,

• podpowiedzenie rodzicom, w jaki sposób mogą wesprzeć dziecko i w jakich jeszcze miejscach mogą otrzymać profesjonalne wsparcie.

6. Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych
Na terenie Gabinetu dzieci mogą korzystać w
własnego Internetu i telefonów komórkowych pod opieką opiekunów prawnych lub, gdy terapeuta dostanie od opiekuna wyraźne pozwolenie.

Gabinet nie udostępnia Internetu Klientom.

W przypadku podejrzenia skrzywdzenia dziecka z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (korzystanie przez dziecko ze stron zawierających niebezpieczne treści, upublicznianie wizerunku dziecka w sposób krzywdzący lub ośmieszający go – cyberprzemoc) psycholog/psychoterapeuta wspólnie z dzieckiem zgłasza ten fakt opiekunom prawnym, przekazując im informacje na temat dostępnych dróg działania oraz informując ich o konieczności zgłoszenia sprawy odpowiedniej instytucji (w uzasadnionych przypadkach).

7. Zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci

Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016.
Fraza posiada określoną Politykę Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych, która reguluje sposób zabezpieczania oraz warunki udostępniania i przetwarzania danych osobowych dziecka.

Na terenie Gabinetu nie utrwala się wizerunku osób.

 

  59-220 Legnica, ul. Plac Słowiański 1,  gabinet 526

tel. 511-195-050

e-mail: pichla.barbara@gmail.com